Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2007

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ

Η Ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά των διακρίσεων, θεσμοθετήθηκε
το 2000 και αφορά δύο Οδηγίες:
α) την 2000/43/EΚ για την ισότιμη μεταχείριση των ατόμων ανε-
ξάρτητα από την φυλετική ή την εθνοτική καταγωγή τους και
β) την 2000/78/EΚ για την καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω
θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας και
σεξουαλικού προσανατολισμού, στον τομέα της απασχόλησης,
της εργασίας και της επαγγελματικής κατάρτισης.
Οι παραπάνω οδηγίες ενσωματώθηκαν στην ελληνική νομοθεσία
με την ψήφιση του Νόμου 3304/2005, που δημοσιεύτηκε στην Εφη-
μερίδα της Κυβέρνησης στις 27 Ιανουαρίου 2005 (αρ. Φύλλου 16 Α).
Ο Ν. 3304/2005 ρυθμίζει το γενικό πλαίσιο για την καταπολέ-
μηση και εξάλειψη των διακρίσεων, ως εξής:
α) λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, παρέχοντας προ-
στασία στον τομέα της απασχόλησης, της επαγγελματικής
κατάρτισης, της κοινωνικής ασφάλισης, της εκπαίδευσης, της
υγειονομικής περίθαλψης καθώς και της πρόσβασης σε αγαθά
και υπηρεσίες, της στέγης συμπεριλαμβανομένης και
β) λόγω θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας
ή σεξουαλικού προσανατολισμού, παρέχοντας προστασία
στον τομέα της απασχόλησης, της εργασίας και της επαγγελ-
ματικής κατάρτισης.
Ο Νόμος αυτός απαγορεύει κάθε άμεση ή έμμεση διάκριση και
διευκρινίζει ότι ως διάκριση νοείται και η παρενόχληση και κάθε
άλλη προσβλητική ενέργεια, καθώς και η εντολή για διακριτική
μεταχείριση.
Με το νέο Νόμο τα θύματα διακρίσεων μπορούν να προβούν στις
απαραίτητες νομικές ενέργειες προκειμένου να δικαιωθούν. Στην
περίπτωση αυτή το θύμα διακρίσεων θα πρέπει να παρουσιάσει
στο δικαστήριο ή σε αρμόδια διοικητική αρχή τα πραγματικά
περιστατικά, και αντίστοιχα ο αντίδικος (αυτός/αυτή που φέρεται
να έχει ασκήσει διακριτική μεταχείριση) να αποδείξει ότι δεν
παραβίασε το Νόμο.
Καλό είναι αν θεωρείτε ότι είστε θύμα διακρίσεων να
εξαντλήσετε πρώτα όλα τα υπόλοιπα μέσα, πριν φτάσετε
στα δικαστήρια. Οι ενέργειες που μπορείτε να κάνετε είναι
οι ακόλουθες:
Γνωρίστε το νομικό πλαίσιο και τις αρχές - οργανώσεις
που μπορούν να σας βοηθήσουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
υποστηρίζει διάφορες ενέργειες πληροφόρησης, μεταξύ των
οποίων και μια ιστοσελίδα www.stop-discrimination.info, στην
οποία υπάρχουν διάφορες πληροφορίες για θέματα διακρίσεων
σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Προετοιμάστε την υπόθεσή σας. Συλλέξτε με νόμιμο τρόπο
τα στοιχεία, κατά προτίμηση γραπτά, που να αποδεικνύουν
ότι τύχατε διακριτικής συμπεριφοράς. Κρατήστε ένα αρχείο
με σημειώσεις για τα πραγματικά περιστατικά. Προσπαθήστε
να βρείτε μάρτυρες που να σας υποστηρίξουν. Φυλάξτε
πληροφορίες σχετικές με την αίτησή σας για θέση εργασίας,
σχετικές αγγελίες κ.λ.π.
Υποβάλετε μια έγγραφη καταγγελία ή παράπονο προς τον
εργοδότη σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις εταιρειών υπάρχουν
ειδικά τμήματα που συλλέγουν τέτοιου είδους καταγγελίες. Σε
περιπτώσεις πολυεθνικών εταιρειών τέτοια τμήματα μπορεί να
βρίσκονται σε άλλη χώρα από αυτήν που εργάζεστε.
Απευθυνθείτε για βοήθεια στις Αρχές Ίσης Μεταχείρισης και στις
Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στους διάφορους τομείς
των διακρίσεων.

(Αναδημοσίευση απο: http://www.stop-discrimination.info/2299.0.html )

Τι σημαίνει διακρίσεις;

Άμεση διάκριση συντρέχει όταν ένα πρόσωπο υφίσταται λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση από άλλο πρόσωπο σε ανάλογη κατάσταση λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.
Ωστόσο, οι διακρίσεις συνήθως είναι πιο ανεπαίσθητες στην πραγματικότητα. Για το λόγο αυτό καλύπτονται και οι έμμεσες διακρίσεις.
Έμμεση διάκριση συντρέχει όταν μια εκ πρώτης όψεως ουδέτερη διάταξη, ριτήριο ή πρακτική ενδέχεται να προκαλέσει μειονεκτική μεταχείριση προσώπων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, εκτός εάν η πρακτική δικαιολογείται αντικειμενικά από ένα θεμιτό σκοπό.
Ένα παράδειγμα έμμεσης διάκρισης είναι να ζητείται από όλους όσους υποβάλλουν αίτηση για συγκεκριμένη θέση εργασίας να υποβληθούν σε εξέταση σε μια ορισμένη γλώσσα, παρόλο που η γλώσσα αυτή δεν είναι απαραίτητη για τη θέση εργασίας. Η εξέταση αυτή θα εξαιρούσε ενδεχομένως τα άτομα που έχουν διαφορετική μητρική γλώσσα.
( αναδημοσίευση απο την διεύθυνση: http://www.stop-discrimination.info/2299.0.html)