Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2007

Τι σημαίνει διακρίσεις;

Άμεση διάκριση συντρέχει όταν ένα πρόσωπο υφίσταται λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση από άλλο πρόσωπο σε ανάλογη κατάσταση λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού.
Ωστόσο, οι διακρίσεις συνήθως είναι πιο ανεπαίσθητες στην πραγματικότητα. Για το λόγο αυτό καλύπτονται και οι έμμεσες διακρίσεις.
Έμμεση διάκριση συντρέχει όταν μια εκ πρώτης όψεως ουδέτερη διάταξη, ριτήριο ή πρακτική ενδέχεται να προκαλέσει μειονεκτική μεταχείριση προσώπων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, εκτός εάν η πρακτική δικαιολογείται αντικειμενικά από ένα θεμιτό σκοπό.
Ένα παράδειγμα έμμεσης διάκρισης είναι να ζητείται από όλους όσους υποβάλλουν αίτηση για συγκεκριμένη θέση εργασίας να υποβληθούν σε εξέταση σε μια ορισμένη γλώσσα, παρόλο που η γλώσσα αυτή δεν είναι απαραίτητη για τη θέση εργασίας. Η εξέταση αυτή θα εξαιρούσε ενδεχομένως τα άτομα που έχουν διαφορετική μητρική γλώσσα.
( αναδημοσίευση απο την διεύθυνση: http://www.stop-discrimination.info/2299.0.html)

Δεν υπάρχουν σχόλια: